Tin tức

Báo cáo tự đánh giá 83 tiêu chí 6 tháng đầu năm 2021 Bệnh viện quốc tế Hạnh Phúc

21 January, 2022

Chia sẻ:

Chất lượng bệnh viện được đánh giá trên bộ 83 tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam, đã được ban hành và được áp dụng cho các bệnh viện trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

Trong 83 tiêu chí, có 19 tiêu chí Hướng đến người bệnh, 14 tiêu chí Phát triển nguồn nhân lực, 38 tiêu chí về Hoạt động chuyên môn, 8 tiêu chí Cải tiến chất lượng và 4 tiêu chí Đặc thù chuyên khoa.