Truyền thông

Báo Cáo Tự Đánh Giá 83 Tiêu Chí 6 Tháng Đầu Năm 2021 Bệnh Viện Quốc Tế Hạnh Phúc

21/01/2022

Trong 83 tiêu chí, có 19 tiêu chí Hướng đến người bệnh, 14 tiêu chí Phát triển nguồn nhân lực, 38 tiêu chí về Hoạt động chuyên môn, 8 tiêu chí Cải tiến chất lượng và 4 tiêu chí Đặc thù chuyên khoa.