Thạc sĩ – Bác sĩ
HỒ NGUYÊN TIẾN

Phó Chủ tịch Hội đồng Sản – Phụ khoa