Thạc sĩ – Bác sĩ
HUỲNH THỊ THU THẢO

Giám Đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh sản

Thạc sĩ – Bác sĩ
VÕ THANH LIÊN ANH

Trưởng bộ phận lâm sàng
Trung tâm Hỗ Trợ Sinh Sản