Bác sĩ CKII
ĐINH XUÂN DIỄM

Chủ tịch Hội đồng khoa Cấp cứu 24h – Chẩn đoán hình ảnh

Bác sĩ CKI
NGUYỄN NGỌC MAI HUY

Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa Cấp Cứu 24h – Chẩn đoán hình ảnh