Bộ 83 tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện

Chất lượng bệnh viện được đánh giá trên “Bộ 83 tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam” đã được ban hành và được áp dụng cho các bệnh viện trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Trong đó có 19 tiêu chí hướng đến người bệnh, 14 tiêu chí phát triển nguồn nhân lực, 38 tiêu chí về hoạt động chuyên môn, 8 tiêu chí cải tiến chất lượng và 4 tiêu chí đặc thù chuyên khoa.

Kết quả tự đánh giá chất lượng Bệnh viện Quốc tế Hạnh Phúc năm 2019:

1. Tổng số các tiêu chí được áp dụng đánh giá: 82/83
2. Tỷ lệ tiêu chí áp dụng so với 83 tiêu chí:        99%
3. Tổng số điểm của các tiêu chí áp dụng:          366 (có hệ số: 394)
4. Điểm trung bình chung của các tiêu chí:        4.43

Kết quả chung chia theo mức Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Mức 5 Mức 6
5. Số lượng chỉ tiêu đạt 0 1 6 29 46 82
6. % tiêu chí đạt 0.00 1.22 7.32 35.37 56.10 82

Xem thêm:

Giới thiệu chung
Tầm nhìn, sứ mệnh
Con dấu vàng JCI